පොලිමීන්

  • Polyamine

    පොලිමීන්

    විවිධ වර්ගයේ කාර්මික ව්‍යවසායන් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී හා අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීමේදී පොලිමීන් බහුලව භාවිතා වේ.